Consument te vaak onwetend over materialen waaruit zijn nieuwe schoenen gemaakt zijn.

 • Wetgeving op de informatieplicht via pictogrammen schiet tekort
 • Aankoop schoenen uit minderwaardige materialen kunnen voetgezondheid ernstig schaden
 • Uit een onderzoek van de Vlaamse schoenherstellers naar de bekendheid en het gebruik van de verplichte pictogrammen bij de aankoop van schoenen blijkt dat de consument de pictogrammen die aangebracht moeten worden op de schoenen helemaal niet kent. Bovendien stellen de Vlaamse schoenherstellers vast dat schoenen vaak niet voorzien zijn van de nodige informatie die de consument moet toelaten om te oordelen uit welke materialen de schoenen gemaakt zijn die hij wil aankopen. De Vlaamse schoenherstellers vinden dan ook dat de huidige wetgeving haar doel niet bereikt en dringen aan op een aanpassing.

1) DE RICHTLIJN 94/11/EC

De richtlijn 94/11/EC legt de verplichting op informatie te geven over het bovendeel, voering en inlegzool en de buitenzool van de schoen. Meer bepaald moet weergegeven worden uit welke materialen de drie diverse onderdelen gemaakt zijn : leder, gecoat leder, textiel of andere materialen. De richtlijn 94/11/EC schrijft hierbij de teksten en pictogrammen voor zoals vermeld in bijlage aan dit persbericht. Deze informatie moet op minstens één van elk paar schoenen aangebracht worden door printen, een sticker of toevoeging van een bijhorend label.

2) HUIDIGE STAND VAN ZAKEN:

2.1 KENNIS VAN DE TEKSTEN EN PICTOGRAMMEN BIJ DE CONSUMENT IS ONDERMAATS

 • Uit een bevraging van consumenten die regelmatig nieuwe schoenen kopen besluiten de Vlaamse schoenherstellers dat de pictogrammen bij de consument onvoldoende bekend zijn.
 • Enkel het pictogram dat “leder” weergeeft is het beste bekend bij een ruime meerderheid van de bevraagden. De andere pictogrammen zoals gecoat leder, textiel en andere materialen zijn bij de bevraagden totaal onbekend. De achterliggende informatie over deze symbolen is één groot vraagteken voor de consument.
 • Bij het voorleggen van de pictogrammen en zelfs bij het informeren van de consument over de inhoud en betekenis van deze pictogrammen kan de consument de link naar schoenen NIET leggen.
 • Bij het zien van deze pictogrammen denkt de consument helemaal niet aan schoenen. Hij kan er zich meestal ook geen gedachte bij vormen. Soms wordt een link gelegd naar gevaarlijke stoffen waarvan een aantal symbolen bijvoorbeeld op vrachtwagens terug te vinden zijn.
 • Ook het feit dat deze pictogrammen mét de nodige uitleg in schoenwinkels geafficheerd worden draagt er niet toe bij dat de consument de link kan leggen tussen deze pictogrammen en schoenen. Er kunnen dus ook wel vragen gesteld worden over het nut van de informatie die verplicht in een winkelpunt moet aangeduid worden.
 • De consument kan ook onvoldoende weergeven op welke delen van de schoen de pictogrammen betrekking hebben. De vermelding van de onderdelen van de schoen waarop het pictogram betrekking heeft blijft dus noodzakelijk, alhoewel wettelijk deze verplichting niet voorgeschreven is. Strengere voorschriften aangaande de gebruikte materialen
 • Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat de consument helemaal geen rekening houdt met deze pictogrammen bij de aankoop van schoenen. De consument blijkt in het winkelpunt totaal geen aandacht te hebben voor deze pictogrammen. Meestal betrouwt hij op het vakkundig advies van de schoenwinkelier, hetgeen uiteraard het meest voorkomt in bedieningszaken.
 • Er is dus totaal geen sprake van het maken van een goede keuze bij de aankoop van schoenen op basis van de informatievoorziening via de pictogrammen.

2.2 INFORMATIEVOORZIENING IN DE SCHOENWINKELS VOLDOET VAAK NIET

 • Op diverse verkooppunten van schoenen op diverse plaatsen werd een inspectie uitgevoerd over de informatievoorziening van de consument via de pictogrammen.
 • In de grootdistributie, waar de klant volledig op zichzelf aangewezen is voor de aankoop van zijn schoenen, blijkt uit nazicht ter plaatse dat slechts 60 % van de schoenen voorzien zijn de pictogrammen. De affichage van de pictogrammen gebeurt vaak slechts via enkele kleine pancartes van bijvoorbeeld 20 x 20 cm en dit slechts op enkele plaatsen over de ganse lengte van de rekken. De wetgeving wordt hier duidelijk onvoldoende toegepast.
 • Het percentage van schoenen die met de juiste informatie voorzien zijn loopt op tot 80 % in de grotere (zelf)bedieningszaken en tot zelfs 95 % in de kleinere bedieningszaken.
 • Globaal kan echter gesteld worden dat de informatievoorziening in de verkooppunten té vaak niet in overeenstemming is met wetgeving en dat de afwijkingen hiervan in de grootdistributie het grootst zijn.

3) SCHOENHERSTELLERS VRAGEN AANPASSING VAN DE WETGEVING

 • Op basis van bovenstaande vaststellingen doen de schoenherstellers volgende suggesties om tot een meer aanvaardbare situatie te komen waarbij de consument zich een beter beeld zal kunnen vormen over de kwaliteit van de schoenen die hij aankoopt :
 • De consument kan ook onvoldoende weergeven op welke delen van de schoen de pictogrammen betrekking hebben. De vermelding van de onderdelen van de schoen waarop het pictogram betrekking heeft blijft dus noodzakelijk, alhoewel wettelijk deze verplichting niet voorgeschreven is.
 • Een schoen mag voorzien worden van een label over een bepaald materiaal (bijvoorbeeld “leder”) wanneer dat deel van de schoen voor minstens 80 % uit het betrokken materiaal bestaat. Een schoen met het label “leder” voor het bovendeel bestaat dus niet noodzakelijk uit volledig leder, maar minstens uit 80 %.
 • Zoals algemeen bekend is een lederen schoen het belangrijkst voor de voetgezondheid. Door deze 80 % regel kan de consument in de waan gebracht worden dat hij een volledig lederen schoen gekocht heeft, alhoewel dit niet altijd het geval zal zijn.
 • Er wordt dat ook voorgesteld dat het betrokken label (vooral leder) slechts dan kan gebruikt worden wanneer het materiaal ook voor 100 % uit leder bestaat.

3.2 Voering en inlegzool apart weergeven
Het weergeven van voering en inlegzool in één pictogram kan tot misverstanden leiden wanneer :

 • voering en inlegzool uit verschillende materialen samengesteld zijn
 • er geen voering in de schoen aanwezig is
 • In het eerste geval kan de consument er niet zeker van zijn of het weergegeven materiaal van toepassing is op de voering, dan wel op de inlegzool. In het tweede geval zou een apart pictogram moet aangeven dat er geen voering in de schoen aanwezig is. Er wordt dan ook voorgesteld dat het pictogram voor voering en inlegzool vervangen wordt door twee pictogrammen om het materiaal van voering en inlegzool apart weer te geven.

3.3 Betere bevestiging van de labels

 • Uit de praktijk blijkt dat labels die als sticker aangebracht worden op de schoenen vrij gemakkelijk kunnen los gaan, vooral wanneer de schoenen in de winkel gepast worden zonder begeleiding door een verkoopster of verkoper. Dit veroorzaakt problemen bij andere consumenten die nadien dezelfde schoenen passen. Dit levert ook problemen op voor de schoenhandelaar die verantwoordelijk is voor de goede labelling van de schoenen in zijn verkooppunt. Er wordt dan ook voorgesteld op de informatie op de schoenen aan te brengen enkel via printing op eenzelfde plaats, telkens in de linker- of de rechterschoen. Eveneens dienen de pictogrammen ook op de schoendoos vermeld te worden.


4.4 Betere informatie in de verkooppunten

 • In België zijn de verkooppunten verplicht om een infopaneel op een goed zichtbare plaats in de winkel te bevestigen. Hier moet de consument duidelijke informatie kunnen opdoen aangaande de pictogrammen. Een betere schikking van de pictogrammen op deze panelen is zeker aan te bevelen. Tevens pleiten de schoenherstellers ervoor om deze pancartes meer frequent aan te brengen op diverse plaatsen in het verkooppunt, vooral in winkels met een grotere verkoopsoppervlakte (grootdistributie en filiaalbedrijven).

Op basis van de vastgestelde knelpunten en de geformuleerde voorstellen wensen de Vlaamse schoenherstellers bij de twee bevoegde beleidsniveaus (federaal en europees) aan te dringen op een verscherping van de vereisten tot het weergeven van pictogrammen bij de aankoop van schoenen. Zij doen dit vooral omdat het dragen van schoenen van een goede kwaliteit bijdraagt aan een goede voetgezondheid van de consument. Het dragen van kwalitatief goede schoenen vermindert diverse voetproblemen aanzienlijk. Uiteraard lenen kwaliteitsvolle schoenen zich ook beter voor een herstelling, hetgeen voor de schoenherstellers ook niet onbelangrijk is.

Terug naar vorige pagina